about-me

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวง

ม.7 บ้านดอนหลวง แม่แรง ป่าซาง Lamphun  

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เป็นชุมชนชาวยองเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2352 ในรัชสมัยของเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง ประเทศพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อ “เก็บฮอมตอมไพร่” เพื่อกอบกู้เมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณปี พ.ศ.2352 ชื่อหมู่บ้านกอถ่อน ต่อมามีผู้อพยพมาสมทบชุมชนขยายตัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดอน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านดอนหลวง” บ้านดอนหลวงเป็นชุมชนชาวยองดั้งเดิม ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวยอง และได้นำเอาความเป็นชาวยองนี้ ออกมาเผยแพร่และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านดอนหลวง ทั้งภาษายอง วิธีทางการดำเนินชีวิต ผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่นเอาไว้อย่างมั่นคง และด้วยความสามารถด้านฝีมือโดดเด่น จึงทำให้บ้านดอนหลวงมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก ไม้แกะสลัก และเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านดอนหลวง เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ โดยจะมีการจัดงาน“แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” ประจำต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดงานครั้งละ 5 วัน เริ่มวันศุกร์แรกของเดือนเมษายน แหล่งอ้างอิง : http://www.thaitambon.com/otopvillage/141206131656

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 053-520528
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว ชมเชยการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555 โดย โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชนสู่การเป็นผู้ประกกอบการ OTOP
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com