about-me

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ

190 หมู่ 3 หย่วน เชียงคำ Payao  

ศุนย์วัฒนธรรมไทลื้อ พะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคำ และที่ ต.ฝายกวาง ต.น้ำแวน ต.เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุมไทลื้อในอ.เชียงคำเป็นชุมชนที่ขยายออกมาจากชุมชนไทลื้อที่อ.เชียงม่วน แถบวัดท่าฟ้าใต้ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของไทยลื้อพะเยา ส่วนที่วัดหย่วน อ.เชียงคำได้จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 087 182 6731
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com