about-me

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยอง วัดต้นแก้ว

179 ม.3 เวียงยอง เมือง Lamphun  

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยอง วัดต้นแก้ว ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร ได้แก่ กุฏิเจ้าอาวาสเดิม อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ และเรือนยอง เดิมทีของทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอยู่ในกฏิเจ้าอาวาสเดิม แต่ด้วยปริมาณสิ่งของที่มากขึ้นทำให้พื้นที่ของอาคารหลังแรกไม่เพียงพอ จึงได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง จุดเด่นที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ การจัดแสดงเครื่องพัดยศ และการเก็บรวมรวมพระเครื่องสกุลต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของลำพูนเอาไว้มากมาย นอกจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแล้ว วัดต้นแก้วยังเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้การทอผ้ายกดอก และศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็นพื้นที่ที่คนต่างกลุ่มต่างอายุได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของคนยองเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของคนยอง แหล่งอ้างอิง : http://www.citieshiddengemsthailand.com/travel/พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวย/

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 053-512007
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ผ้าฝ้ายยกดอก พ.ศ. 2559 โดย เทศบาลตำบลเวียงยอง

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com