about-me

วัดพระธาตุจอมกิตติ

เวียง เชียงแสน Chiang Rai  

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน ต่อมาในปี พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่อยู่อีกองค์หนึ่ง คือ พระธาตุจอมแจ้ง มีบันไดนาค 339 ขั้น เป็นทางเดินขึ้นไปนมัสการหรือจะนำรถขึ้นไปจอดบนพระธาตุได้ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆัง หลังคารูปบัวคว่ำ พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1483 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาเจ้าสุวรรณ คำล้าน เจ้าเมืองเชียงแสน ได้สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ เมื่อปี พ.ศ.2030 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์ในปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.chiangraifocus.com/เที่ยวเชียงราย/60/วัดพระธาตุตอมกิตติ-(1-ใน-พระธาตุ-9-จอม-พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำ-จ.เชียงราย)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5365 0534
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com