admin
24-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 3

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรม “การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna Experience Campaign” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมพะเยาแกทเวย์ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

        ในการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณวีระวุฒิ ต๊ะปินตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และกล่าวรายงานโดย ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ซึ่งการอบรมมีกำหนดการบรรยาย ดังนี้

            1. แนะนำโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ “The Ultimate Lanna Experience Campaign” โดย ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            2. บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” โดย ดร.เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            3. บรรยายหัวข้อ “ทำอย่างไร ให้รู้ใจนักท่องเที่ยว” โดย คุณศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            4. บรรยายหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว” โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจักการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา

            5. บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้ตอบสนองนักท่องเที่ยว” โดย ดร.อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            6. บรรยายหัวข้อ “Best Practice การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในภาคเหนือ” โดย คุณอำไพ ไชยพิจิตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1

            7.บรรยายหัวข้อ “Show me online!! เทรนใหม่ ไม่ทำไม่ได้แล้ว” โดย ดร.เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รายละเอียดเพิมเติ่ม: คลิก

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com