about-me

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

451 ม.2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ช้างเผือก เมือง Chiang Mai  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค ที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดง ได้แก่ ส่วนจัดแสดงที่ 1 แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ ส่วนจัดแสดงที่ 2 แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร ส่วนจัดแสดงที่ 3 แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่วมอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2339 และความสัมพันธ์กับอาณาจักสยาม ส่วนจัดแสดงที่ 4 แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจ ในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2339-2463 และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2467-2482 เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ส่วนจัดแสดงที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย บริหารจัดการ กรมศิลปากร ประเภทพิพิธภัณฑ์ ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ 1.พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 2.พระพุทธรูปปางมารวิชัย(สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ของวัดพระสิงห์วรวิหาร 3.เสื้อเยียรบับ ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 ราคาบัตรเข้าชม ๒๐ บาท นักเรียน – นักศึกษา ภิกษุสงฆ์ นักบวช และชาวไทยผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ 053 21308
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586