about-me

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ดอยบวกห้า สุเทพ เมือง Chiang Mai  

พระตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตรในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็กนักเรียน 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5322 3065, 0 5321 9932 ต่อ 101 หรือ 115
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th