รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 052-080-900
Email Onenimman@gmail.com
Website http://www.onenimman.com/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th