about-me

วัดชัยมงคล (Wat Chai Mongkon)

133 ถนนเจริฐประเทศ ช้างคลาน เมือง Chiang Mai  

วัดชัยมงคลเดิมเป็นวัดมอญ (เม็ง) เดิมชื่อวัดมะเล่อ หรือมะเลิ่ง (แปลว่ารุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระราชชายาดารารัศมีขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดชัยมงคล (ริมปิง) เพราะเหตุที่ว่าเป็นท่าลงเรือเจ้านายฝ่ายเหนือจะล่องเรือไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางคนก็เรียกว่าอุปาเม็ง หรือ อุปานอก เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดบุพพาราม (อุปาใน) แต่เดิมอุโบสถของวัดตั้งอยู่ในลำน้ำริมปิงติดกับกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พอถึงฤดูน้ำหลากมีซุงไหลมาชนโบสถ์ทำให้สังฆกรรมไม่ได้ ในปีพ.ศ.2478 ครูบา ดวงแก้ว จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และปลูกสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2479 จึงทำให้อุโบสถซ้อนวิหารเป็นหลังเดียวกันในปัจจุบันนี้

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 062 517 3019
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
อาหารและเครื่องดื่ม
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th