about-me

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

หมู่ที่ 2 เมืองงาย เชียงดาว Chiang Mai  

ประวัติ ในปี พ.ศ. 2502 พันตำรวจเอก นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) ได้ร่วมกับประชาชน จัดสร้างอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเส้นทางเดินทัพ และสถานที่ตั้งค่ายในอดีต โดยเป็นสถานที่สุดท้ายในการทรงกรีฑาทัพผ่านก่อนที่พระองค์จะสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2508 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ทรงเจิมและทรงสุหร่ายศิลาฤกษ์และแผ่นอิฐที่นำมาจากพระเจดีย์องค์เดิม ซึ่งประดิษฐาน ณ เมืองหาง รัฐไทใหญ่ ประเทศพม่า (ก่อนจะถูกทำลาย) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อสร้างวัตถุมงคลหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างพระสถูปฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2514

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th