about-me

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ห้วยแก้ว แม่ออน Chiang Mai  

บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของ ดอกไม้รวม กับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปอง ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็นหมู่บ้าน ที่ยังคงรักษาความ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยอาจเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือนอน พักโฮมสเตย์ของชาวบ้านซึ่งมีให้บริการอยู่หลายแห่งโดยเป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บชา ใบเมี่ยง และการปลูกกาแฟ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหมู่บ้านแม่กำปอง ได้แก่ น้ำตกแม่กำปอง, ร้านกาแฟชมนก ชมไม้, วัดกันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง), ร้านกาแฟบ้านริมห้วย ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง, Flight of the Gibbon, ที่พักแบบโฮมสเตย์ ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maekampong.html

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 08 5675 4598, 0 5331 5111 (คุณพรมมินทร์ พวงมาลา ศู
Email kampongcoffee@hotmail.com
Website www.mea-kanpong.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2547, 2549, 2554 และปี 2557 โดย กรมการท่องเที่ยว
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th