รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 052-080-900
Email Onenimman@gmail.com
Website http://www.onenimman.com/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586