about-me

โบราณสถานวัดเกาะกลาง

บ้านบ่อคาว บ้านเรือน ป่าซาง Lamphun  

โบราณสถาน “วัดเกาะกลาง” เป็นโบราณสถานที่เป็นกลุ่มก้อน และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน มีเรื่องเล่าเชิงมุขปาฐะสืบต่อกันมาว่า สร้างโดย “เศรษฐีอินตา”

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 9.00-17.00
เบอร์โทรศัพท์ 096-8045009

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586