about-me

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

122 ถนน อินทยงยศ ในเมือง เมือง Lamphun  

ป็นอาคารที่เก่าแก่และมีอายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย โดยทั้งบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่างๆและที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิตโดยมีการจัดแสดงภาพ เมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของ ชาวเมืองลำพูน ในอดีตได้อย่างงดงาม

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 9.00-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053 511 186
Website www.haripunchaimuseum.net
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586