about-me

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

451 ม.2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ช้างเผือก เมือง Chiang Mai  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค ที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดง ได้แก่ ส่วนจัดแสดงที่ 1 แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ ส่วนจัดแสดงที่ 2 แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร ส่วนจัดแสดงที่ 3 แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่วมอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2339 และความสัมพันธ์กับอาณาจักสยาม ส่วนจัดแสดงที่ 4 แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจ ในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2339-2463 และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2467-2482 เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ส่วนจัดแสดงที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย บริหารจัดการ กรมศิลปากร ประเภทพิพิธภัณฑ์ ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ 1.พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 2.พระพุทธรูปปางมารวิชัย(สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ของวัดพระสิงห์วรวิหาร 3.เสื้อเยียรบับ ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 ราคาบัตรเข้าชม ๒๐ บาท นักเรียน – นักศึกษา ภิกษุสงฆ์ นักบวช และชาวไทยผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ 053 21308
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586