about-me

น้ำตกแม่แก้

ตั้งอยู่ในเขต บ้านแม่แก้ งาว Lampang  

น้ำตกแม่แก้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม อีกแห่งหนึ่งของอำเภองาว สูงประมาณ 10เมตรและยังมีชั้นเล็ก ๆ อีก 6 - 7ชั้น มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์อยู่มาก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5422 0364 , 08 3203 7330

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586