about-me

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

หมู่ 6 แม่ลาน ลี้ Lamphun  

ลักษณะภูมิประเทศภายในอุทยานฯ แบ่งออกเป็นส่วนเทือกเขาและส่วนพื้นที่น้ำ สำหรับสถานที่ท่องเทียวอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกก้อหลวง

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 061-3753500 , 098-8082827
Email maeping-1@hotmail.com

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586