about-me

สวนแสนไชย

189 หมู่ ที่ 1 วังผา เวียงหนองล่อง Lamphun  

ได้เริ่มจากการปลูกไม้ล้มลุก เช่น ยาสูบ แตงโม ข้าวโพดหวาน กระเทียม ฯลฯ พร้อมทั้งไม้ยืนต้น มีมะม่วงและลำไย แต่ในปัจจุบันปลูกลำไยอย่างเดียวเป็นอาชีพหลัก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 081-951-4659
Website https://suansanchai.wordpress.com/

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586