about-me

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง

หมู่ 6 ป่าไผ่ สันทราย Chiang Mai  

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมาโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เมื่อปี 2535 เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆส่วนชาวบ้านบ้านโปงใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้ การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 053-293003,6 โทรสาร 053-293006
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586