about-me

ครกหิน (ศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์จากหิน)

บ้านงิ้วใต้ หมู่ 6 บ้านสาง เมือง Payao  

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 089 261 6679, 0 5442 7461
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว OTOP ระดับ 5 ดาว พ.ศ. 2547
OTOP ระดับ 4 ดาว พ.ศ. 2546
ผลิตภัณฑ์ (มผช. 11/2546) พ.ศ. 2546 โดย สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586