about-me

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ

190 หมู่ 3 หย่วน เชียงคำ Payao  

ศุนย์วัฒนธรรมไทลื้อ พะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคำ และที่ ต.ฝายกวาง ต.น้ำแวน ต.เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุมไทลื้อในอ.เชียงคำเป็นชุมชนที่ขยายออกมาจากชุมชนไทลื้อที่อ.เชียงม่วน แถบวัดท่าฟ้าใต้ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของไทยลื้อพะเยา ส่วนที่วัดหย่วน อ.เชียงคำได้จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 087 182 6731
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586