รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586