about-me

วัดพระธาตุสบแวน

บ้านธาตุสบแวน หย่วน เชียงคำ Payao  

วัดพระธาตุสบแวน ตั้งอยู่ในตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำ มีพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุริมฝีปากล่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5445 2133
Website watphrathatsobwan.org
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586