about-me

วัดพระยืน (Wat Phra Yuen)

1 ม.1 เวียงยอง เมือง Lamphun  

วัดพระยืน ตั้งอยู่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของลำพูน มีชื่อเดิมว่า วัดพฤทธมหาสถาน ซึ่งพระเจ้าธรรมมิกราช กษัตริย์หริภุญชัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1606-1611 พระเจดีย์เป็นทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธานคล้ายกับอานันทเจดีย์ที่เมืองพุกาม และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย โบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกามสร้างแบบยกพื้นลดหลั่นกันเป็นชั้น ลานประทักษิณชั้นบน มีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุม แบบอย่างเช่นนี้มีก่อนศิลปะพุกามเรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมจระนำยื่นออกทั้ง 4 ด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาลาดรองรับชุดฐานซ้อนต่อยอดทรงระฆัง บัลลังก์ปลี และปล้องไฉน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารสร้าง เมื่อปีพุทธศักราช 1209 สมัยพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตัววิหารสร้างเป็น 2 ตอนฐานล่างสูงประมาณ 4 เมตรกว้างประมาณ ๑๒ เมตร ยาวประมาณ 24 เมตร วิหารหลังนี้ เดิมมีมุขบันไดนาคขึ้นทางด้านเหนือ 2 ทาง เฉพาะด้านหน้า ทิศตะวันออกมuห้องเล็กอยู่ด้านหน้า 1 ห้อง ใช้เป็นที่สอนนักธรรมและธรรมศึกษา มีระเบียงเดินรอบตัววิหารด้านบนทั้ง 4 มุมมีฉัตร ตั้งอยู่บนฐานทั้ง 4 มุมสวยงามมากฉัตรทำด้วยไม้ลงรักปิดทองภายหลังเกิดการชำรุดขึ้นท่านเจ้าอาวาส คือ เจ้าคุณพระมงคลญาณมุนี จึงได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ยังคงเหลือรูปแบบของพระวิหารเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งได้บูรณะสังขรณ์ใหม่ แหล่งอ้างอิง : http://www.paiduaykan.com/province/north/lamphun/watprayuen.html

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 053-563755, 082-0251855
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ให้อาหารปลา
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586