รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 085 614 3764, 0 5360 2667
Email watsangkaew@hotmail.com
Website www.watsangkaew.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586