รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5371 3349
Email ciddeedaidee@gmail.com
Website www.oubkhammuseum.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586