about-me

วัดมหาวันวนาราม

ม.2 ถนนจามเทวี ในเมือง เมือง Lamphun  

วัดมหาวันวนาราม นอกจากพระรอดที่มีความสำคัญกับวัดนี้แล้ว ยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญ สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิหรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อคือ พระรอดมหาวัน พระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเนื้อดินเผาละเอียด หนักนุ่มมาก องค์พระประทับนั่งขัดเพ็ชรปางมารวิชัยประกอบด้วยพื้นผนังใบโพธิ์ทั้งสองด้าน มีศิลปะโดยรวมแบบทวาราวดี – ศรีวิชัย เป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่วงสมัยหริภุญไชย แหล่งอ้างอิง : http://www.paiduaykan.com/province/north/lamphun/watmahawan.html

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 053-535242
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2520 โดย กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586