KAMONWAN
21-08-2018
0 Comments

    การใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนามีหลากหลายวิธี เช่น ค้นคว้าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเสมือนเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิจัยหรือหน่วยงานสามารถดึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อารยธรรมล้านนานำมาสร้างแผนงานหรือต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อารยธรรมล้านนา นำมาพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ระบบแนะนำที่พัก ระบบแนะนำเส้นทาง ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี Data Science เพื่อความเข้าใจในการวิเคราห์ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวในพื้นที่อารยธรรมล้านนา โครงการวิจัยดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา จึงนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยการตรวจสอบแหล่งของเมืองขาเข้าและเมืองปลายทางขาออก


            ตัวอย่างการใช้งานในส่วนนี้คือนำข้อมูลมาหารูปแบบที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้ในรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น หากรูปแบบการเดินทางที่เกิดขึ้นบ่อยพบว่า 

1) จังหวัดที่เดินทางก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  คือ อยุธยา 

- จังหวัดที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  คือ เชียงใหม่ เชียงราย 

- หลังจากเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัด บินกลับประเทศ 

2) จังหวัดที่เดินทางก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  คือ กรุงเทพ 

- จังหวัดที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  คือ เชียงใหม่ เชียงราย 

- หลังจากเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัด เดินทาง พัทยา ภูเก็ต

จาก 2 ตัวอย่างที่แสดงข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้รูปแบบที่เกิดขึ้นหากทำการวิเคราะห์ข้างต้น โดยปกติจะมีมากกว่า 2 รูปแบบ 

หากพบรูปแบบที่ 1 เมื่อต้องนำไปต่อยอดผลการวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ นักวิเคราะห์ อาจต้องมีการศึกษาร่วมกันกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ว่าพฤติกรรมดังกล่าวควรนำไปสู่การจัดกลุ่มพฤติกรรมแบบใด ซึ่งอาจมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมลงไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว แล้วพบว่า Cluster ข้อมูลนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นต้น ทำให้สามารถจัดรูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

สำหรับแบบที่ 2  เมื่อต้องนำไปต่อยอดผลการวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วในรูปแบบที่ 1 แล้วพบว่า Cluster ข้อมูลนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวให้ครบและหลากหลาย ทำให้สามารถจัดรูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้


ตัวอย่างที่ 2
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยการตรวจสอบความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม
5 จังหวัด


การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยการตรวจสอบความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม 5 จังหวัด เพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในพื้นที่อารยธรรมล้านนา มีกระบวนการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีด้าน Data science ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และการนำไปใช้ประโยชน์ดังภาพข้างต้น ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในข้อนี้ มีความใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ 1 แต่มุ่งเน้นรายละเอียดที่จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อหารูปแบบที่มีโอกาสพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่ม เหตุที่ยกตัวอย่างแยกกัน เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จริงนั้นแม้มีความคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อต้องวิเคราะห์ข้อมูลจะมีรายละเอียดของผลลัพธ์สุดท้ายที่แตกต่างกัน ก็ต้องวิเคราะห์แตกต่างกัน


ตัวอย่างที่ 3

โครงร่างเว็บไซต์ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว


ตัวอย่างที่ 3 นี้นำเสนอในรูปแบบโครงร่างเว็บไซต์ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระบวนการดังภาพข้างต้น โดยหน้าแรกของระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของ ประกอบไปด้วยหน้าแรกของเว็บไซต์ (main page) เป็นหน้าแรกที่เชื่อมโยงกับหน้าอื่น ๆ ของโครงการ ได้ออกแบบให้นำเสนอภาพรวมของโครงการสำหรับผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาจะนำเสนอระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ถูกประมวลผลจากฐานข้อมูล ซึ่งหน้าแรกของเว็บไซต์จะมีชื่อโครงการย่อย 3 และเมนู “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” สามารถเข้าไปที่ http://www.northernjourney.org/behavior_page.phpติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586